Dr. Gusti Putu Suka Aryana, Sp.pd — BIMC Hospital Bali
Dr. Gusti Putu Suka Aryana, Sp.pd