Dr. I Komang Adhi Parama Harta, Sp.btkv — BIMC Hospital Bali
Dr. I Komang Adhi Parama Harta, Sp.btkv