drg. Regina Sylvie Saputri — BIMC Hospital Bali
drg. Regina Sylvie Saputri